عمار قدس

مرکز انتشار مقالات : محسن مشتاق

عمار قدس

مرکز انتشار مقالات : محسن مشتاق

عمار قدس

مقالاتی که نام مراکز یا افراد در ماقبل مقدمه آن ذکر شده است،مربوط به اینجانب نمی باشد و بعلت کیفیت پژوهه،آن را نشر یا بازنشر نموده ام.

بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان
Instagram
پیوندها

1-نام زعیم :کلینی (260-329یا 330 ه .ق)

استقرار زعامت:ری ، بغداد دوره زعامت :سال نخستین غیبت کبری

نوع نهضت :علمی –فرهنگی با گرایش حدیثی –سیاسی در ری به صورت علنی و دربغداد به صورت مخفی منصب: متصدی مرجعیت ،‌زعامت و ریاست امت در پایان غیبت صغری و آغاز غیبت کبری

2-نام زعیم :ابن قولویه قمی (290-368ه . ق)

دوره زعامت :38سال استقرارزعامت:قم وبغداد

نوع نهضت :علمی – فرهنگی با گرایش حدیثی –فقهی –سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب :متصدی منصب فقاهت و مرجعیت ،‌از رجال شیعه وبزرگان امامیه درفقه وحدیث

3-نام زعیم :شیخ صدوق(307 -381ه.ق)

دوره زعامت:13سال استقرار زعامت:ری ،‌خراسان وبغداد

نوع نهضت :علمی – فرهنگی با گرایش حدیثی- فقهی –سیاسی به صورت علنی

منصب :متصدی منصب مرجعیت ‌،ریاست وزعامت مطلق شیعیان ،‌رئیس محدثان شیعه، دارای موقعیت عالی و پرنفوذ درحکومت شیعی آل بویه

4- نام زعیم :شیخ مفید(336-413 ه .ق)

دوره زعامت 32سال استقرار زعامت: بغداد

نوع نهضت :علمی –فرهنگی با گرایش حدیثی –فقهی –کلامی –سیاسی به صورت علنی

منصب:عهده دار منصب، زعامت ریاست و مرجعیت مطلق برشیعیان موقعیت عالی و پرنفوذ درحکومت شیعی آل بویه ، موسس مکتب کلامی شیعه نماینده جریان معتدل و عقل گرای شیعه

5-نام زعیم سید مرتضی علم الهدی (355-436 ه .ق)

دوره زعامت :23سال استقرار زعامت :بغداد

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی کلامی سیاسی به صورت علنی

منصب:عهده دار مرجعیت وزعامت مطلق شیعه پس از استادش شیخ مفید پدر عقل گرایی درمکتب شیعه عهده دار منصب های حکومتی همچون نظارت بر دیوان مظالم(عالی ترین مقام رسمی در دیوان عالی کشور)


6-نام زعیم :شیخ طوسی (385-460 ه.ق)

دوره زعامت :24 سال استقرار زعامت :بغداد ونجف

نوع نهضت :علمی –فرهنگی با گرایش حدیثی –فقهی –سیاسی به صورت علنی

منصب:مرجعیت ،‌ریاست وزعامت مطلق بر شیعیان ،‌ملقب به شیخ الطائفه (شیخ طائفه شیعه)صاحب بزرگ ترین منصب علمی بغداد و جهان اسلام بنیان گذار حوزه علمیه نهصد ساله نجف

7-نام زعیم ابن براج طرابلسی (400-481 ه .ق )

دوره زعامت :21سال استقرار زعامت :لبنان

منصب :مقام مرجعیت و زعامت شیعیان به ویژه در لبنان ،‌مصر سوریه ولی فقیه اعزامی شیخ طوسی به منطقه طرابلس (شمال لبنان)

نوع نهضت:علمی فرهنگی با گرایش حدیثی فقهی سیاسی به صورت علنی

8-نام زعیم :ابوعلی طوسی ملّقب به مفید ثانی (م بعد از 515ه .ق)

دوره زعامت :34سال استقرار زعامت :نجف

نوع نهضت :علمی فرهنی با گرایش حدیثی فقهی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب مقام مرجعیت ریاست و زعامت امت تا سه دهه پس از پدرش شیخ طوسی صاحب بزرگ ترین منصب فقه در حوزه علمیه نجف

9-نام زعیم ابو علی فضل بن الطبرسی (48ه.ق)

دوره زعامت :33 سال استقرار زعامت :خراسان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت مخفی

منصب :زعامت و مرجعیت شیعیان سرآمد فقیهان مفسران و محدثان عصر خویش

10-نام زعیم ضیاءالدین راوندی (م 550 ه .ق)

دوره زعامت :حدود 35سال استقرار زعامت :کاشان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی سیاسی به صورت مخفی

منصب :زعامت ومرجعیت شیعیان ازبزرگ ترین فقها و استاد علمای عصر خویش

11-نام زعیم :قطب الدین راوندی(م 573ه .ق)

دوره زعامت 58 سال استقرار زعامت :کاشان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش حدیثی فقهی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب :زعامت و مرجعیت شیعیان بزرگ فقیهان ،‌مفسران و محدثان عصر خویش

12-نام زعیم :سید بن زهره حلبی(511- 585ه.ق)

دوره زعامت :12سال استقرار زعامت :سوریه ، شهر حلب

نوع نهضت علمی فرهنگی با گرایش فقهی کلامی سیاسی به صورت علنیچ

منصب :مرجعیت رهبری زعامت شیعیان مقام قضاوت و نقابت علویان

13-نام زعیم ابن ادریس حلّی (543-598ه.ق)

دوره زعامت 13سال استقرار زعامت :حلّه

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش حدیثی فقهی سیاسی به صورت علنی

منصب مرجعیت و زعامت شیعیان فقی بزرگ و به اوج رساننده مکتب جد خویش جناب شیخ طوسی

14-نام زعیم :سید شمس الدین فخاربن معد موسوی،‌معروف به فخار (م 630ق)

دوره زعامت :32سال استقرار زعامت حله

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش حدیثی فقهی سیاسی به صورت علنی

منصب مرجعیت وزعامت شیعیان فقیه ،‌دانشمند ادیب شاعر ونسب شناس بزرگ جهان اسلام

15-نام زعیم :ابن نمای حلّی (565- 645ه .ق)

دوره زعامت :15سال استقرار زعامت :حله

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش حدیثی فقهی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان

16-نام زعیم:خواجه نصیرالدین طوسی(597-673ه.ق)

دوره زعامت 28سال استقرار زعامت :بغداد

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش حدیثی کلامی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت رهبری وزعامت جهان اسلامی،‌پذیرش وزارت و صدارت در حکومت هلاکوخان مغول

17-نام زعیم:محقق حلی(602-676 ه.ق)

دوره زعامت :3سال استقرار زعامت :حلّه

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب:مرجعیت وزعامت شیعیان ،‌فقیه برجسته ونقاد جهان اسلام

18-نام زعیم:یحیی بن سعید حلّی (601-690ه.ق)

دوره زعامت :14سال استقرار زعامت :حله

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان ؛شیخ امامیه درعصر وزمان خویش

19- نام زعیم :علامه حلی (648-726 ه .ق)

دوره زعامت :36سال استقرار زعامت :حلّه – ایران

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گراییش فقهی کلامی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت وزعامت شیعیان ، شیخ الاسلام ومجتهد بزرگ بنیان گذار مذهب تشیع در ایران با نفوذ در حکومت سلطان اولجاتیوی مغول .

20-نام زعیم علی بن زهره (675-749 ه .ق )

دوره زعامت :23سال استقرار زعامت:حلّه

نوع نهضت علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب زعامت و مرجعیت مطلق شیعیان از بزرگان علمای امامیه ،‌فقیه ،‌اصولی ،‌متکلّم به تعبیر حلّه افضل اهل عصر علی الاطلاق؛ با فضیلت ترین دانشمندان عصر خویش به طور مطلق

21-نام زعیم :فخر المحققین محمدبن حسن بن یوسف المطهر الحلی (فرزند علامه حلی)(682-771ه.ق)

دوره زعامت :22سال استقرار زعامت :حلّه

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب زعامت و مرجعیت مطلق شیعیان ریاست حوزه علمیه حلّه

22-نام زعیم :شهید اول(محمدبن مکی عاملی) (734-786 ه.ق)

دوره زعامت :15سال استقرار زعامت :جبل عامل لبنان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان ؛ فقیه محدث رجالی و اصولی بزرگ جهان اسلام صاحب القاب (امام الفقه، تاج الشیعه ،‌فخر الشیعه)

23-نام زعیم :فاضل مقداد(م 826 ه.ق)

دوره زعامت :40سال استقرار زعامت :نجف اشرف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی کلامی سیاسی به صورت مخفی

منصب :مرجعیت وزعامت شیعیان،محقق ،‌اصولی محدث ومفسر جهان اسلام

24:نام زعیم :ابن فهد حلی (757 -841ه.ق)

دوره زعامت :15سال استقرار زعامت :کربلا حلّه

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی کلامی سیاسی به صورت مخفی

منصب :مرجعیت وزعامت مطلق شیعیان از اکابر علما و فقهای قرن 9هجری امامیه ملقّب به جمال الدین

25-نام زعیم :صیمری(حدود 880ه .ق)

دوره زعامت :حدود 39سال استقرار زعامت :حلّه

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی سیاسی به صورت مخفی

منصب:مرجعیت و زعامت شیعیان از بزرگان و فقیهان امامیه که فتاوای او در زمان معاصرش مشهور شد .

26-نام زعیم علی بن هلال جزائری (م910ه.ق)

دوره زعامت :حدود 30سال استقرار زعامت :نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی کلامی سیاسی به صورت مخفی

منصب :زعامت ریاست و مرجعیت شیعیان

27-نام زعیم :عبدالسمیع بن فیاض اسدی حلی (بعداز 918 ق)

دوره زعامت :حدود 19سال استقرار زعامت :حلّه

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی کلامی سیاسی به صورت مخفی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان ؛ از فقهای بزرگ امامیه ؛ فقیه و متکلم مشهور عصر خویش

28-نام زعیم :محقق ثانی (کرکی)(868-940 ه.ق)

دوره زعامت :حدود 21سال استقرار زعامت :نجف واصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان ؛ عزیمت به ایران و پذیرش مناصب حکومتی به دعوت شاه اسماعیل صفوی؛ نظریه پرداز و شیخ الاسلام رسمی دولت صفوی

29- نام زعیم :شهید الثانی(زین الدین جبل عاملی)(911- 965ه .ق)

دوره زعامت :26سال استقرار زعامت :جبل عامل لبنان و مکه

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب مرجعیت و زعامت شیعیان از بزرگ ترین فقهای امامیه

30-نام زعیم عزالدین عاملی (پدر شیخ بهایی )(918 -984 ه .ق)

دوره زعامت :19سال استقرار زعامت :جبل عامل لبنان ،‌قزوین خراسان

نوع نهضت علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت نیمه مخفی در لبنان به صورت علنی در ایران

منصب:مرجعیت وزعامت شیعیان فقیه محدث مفسر اصولی و ادیب برجسته جهان اسلام

31-نام زعیم :شیخ علی منشار(علی بن هلال کرکی) (م 984 ه .ق)

دوره زعامت :یک سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان ؛‌ولی فقیه شیخ الاسلام وامام جمعه اصفهان

32-نام زعیم: مقدس اردبیلی(993 ه.ق)

دوره زعامت :9سال استقرار زعامت : نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی کلامی سیاسی به صورت نیمه مخفی

33-منصب:زعامت ومرجعیت شیعیان ؛ عالم وزاهد برجسته قرن 10هجری

نام زعیم :صاحب معالم (جمال الدین حسن)(959-1011ه .ق)

دوره زعامت :18سال استقرار زعامت:نجف و جبل عامل

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب :فقیه اصولی ادیب شاعر محدث رجالی

34-نام زعیم :قاضی نور الله شوشتری (956 -1019 ه .ق)

دوره زعامت :8سال استقرار زعامت :هند

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت علنی ونیمه مخفی

منصب :مرجعیت وزعامت شیعیان ؛ فقیهی یگانه و صاحب فتوا و قضا در سرزمین هند مفسر محدث اصولی جهان اسلامی

35-نام زعیم شیخ بهایی (953-1030ه .ق)

دوره زعامت :11 سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت و زعامت مطلق شیعیان ؛ چهره درخشان جهان اسلام در فقه حدیث اصول کلام نجوم ریاضی هندسه شعر طب تاریخ

36- نام زعیم :میرداماد(محمد باقر استر آبادی) (970- 1040ه .ق)

دوره زعامت :10سال استقرار زعامت:اصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی کلامی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان ‌،فیلسوف ،‌فقیه رجالی و اندیشمند بزرگ جهان اسلام شیخ الاسلام حکومت صفوی

37-نام زعیم :مجلسی اول (1003-1070ه.ق)

دوره زعامت:30سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت علنی

منصب:مرجعیت و زعامت شیعیان فقیه و محدث مشهور جهان اسلامی تصدی مقام امامت جمعه از طرف حکومت صفوی

38-نام زعیم :محقق سبزواری (1017-1090ه.ق)

دوره زعامت :20سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت علنی

مصنب :مرجعیت وزعامت شیعیان امام جمعه و شیخ الاسلام حکومت صفوی حکیم متکلّم محدث و فقیه مشهور جهان اسلام

39-نام زعیم :محقق خوانساری(1016-1098 ه .ق)

دوره زعامت :8سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت ریاست و زعامت شیعیان

40-نام زعیم علامه مجلسی (محمد باقر مجلسی دوم )(1037-1110ه .ق)

دوره زعامت :12سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت علنی

منصب:مرجعیت و زعامت شیعیان نویسنده محقق فقیه برجسته امامیه تصدی مقام امامت جمعه و مقام شیخ الاسلامی ایران در دوران شاه سلطان حسین صفوی

41- نام زعیم :آقا جمال خوانساری معروف به جمال المحققین (1120ه .ق)


دوره زعامت :13سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان

42-نام زعیم :فاضل هندی(1062-1137ه.ق)

دوره زعامت :12سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت مخفی

منصب : از فقهای به نام شیعه در اواخرعهد صفوی صاحب تعلیمات و خطب و اجازه که سلسله اجازه او از طریق پدرش به شیخ صدوق و پدرش می رسد.

43-نام زعیم :سید احمد جزائری(1151ه.ق)

دوره زعامت :14سال استقرار زعامت :نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی سیاسی به صورت مخفی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان ؛ مجتهد برجسته امامیه ریاست حوزه علمیه نجف

44-نام زعیم :سید عبدالله جزایری (1112-1173ه .ق)

دوره زعامت :22سال استقرار زعامت :نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان فقیه محدث امام جمعه

45-نام زعیم وحید بهبهانی (1117-1205 ه .ق)


دوره زعامت :32سال استقرار زعامت :کربلا

نوع نهضت :علمی فرهنگی باگرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت و زعامت شیعیان مشهورترین مجتهد جامع الشرایط عصر خویش

46-نام زعیم :سید محمد مهدی بحرالعلوم (1155- 1212ه.ق)

دوره زعامت :7سال استقرار زعامت :نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت ریاست و زعامت مطلق شیعیان

47-نام زعیم شیخ جعفر کاشف الغطاء (1156-1227 ه.ق)

دوره زعامت :15سال استقرارزعامت :نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب :مرجعیت ریاست و زعامت مطلق شیعیان

48-نام زعیم موسی بن جعفر کاشف الغطاء(فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء)(حدود11800- 1242ه. ق)

دوره زعامت :14سال استقرار زعامت :نجف کربلا

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب:مرجعیت و زعامت شیعیان ؛ از بزرگ ترین فقها و مراجع شیعه پس از پدرش شیخ جعفر کاشف الغطاء

49-نام زعیم :علی بن جعفر کاشف الغطاء(فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء)(حدود 1197-1253ه.ق)

دوره زعامت :12سال استقرار زعامت:نجف کربلا

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی کلامی سیاسی به صورت علنی

منصب:مرجعیت وزعامت شیعیان ؛‌پس از برادرش موسی کاشف الغطاء

50-نام زعیم :سید محمد باقر شفتی معروف به حجت الاسلام (1175-1260)

دوره زعامت :7سال استقرار زعامت :اصفهان

نوع نهضت:علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب:مرجعیت و زعامت جهان تشیع ؛ صاحب مقام قاضی القضاتی ایران

51-نام زعیم :محمد حسن نجفی(صاحب جواهر)(1199-1266ه.ق)

دوره زعامت:6سال استقرار زعامت :نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی سیاسی به صورت علنی

منصب:مرجعیت و زعامت مطلق شیعیان

52-نام زعیم :شیخ مرتضی انصاری (1214-1281ه.ق)

دوره زعامت :15سال استقرار زعامت :نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت علنی

منصب :صاحب لقب «خاتم الفهاءو المجتهدین»

53-نام زعیم :محمد حسن میرزای شیرازی (سید مجدد)(1230- 1312ه .ق)

دوره زعامت :31سال استقرار زعامت :سامرا

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی و جهادی به صورت علنی

منصب:مرجعیت و زعامت شیعیان ؛‌مرجعیت علی الاطلاق جهان تشیع

54:نام زعیم شیخ فضل ا... نوری (م 1327ه.ق)

دوره زعامت :15سال استقرار زعامت :تهران

نوع نهضت :علمی فرهنی با گرایش فقهی سیاسی –جهادی به صورت علنی

منصب:عهده دار مقام زعامت قضاوت و مرجعیت شیعیان ایران به نمایندگی از میرزای شیراززی ؛ از صاحبان فتوا ومجتهدان طراز اول تهران

55-نام زعیم :آخوند خراسانی (1255-1329ه.ق)

دوره زعامت :2سال استقرار زعامت نجف

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی جهادی به صورت علنی

منصب:زعامت و مرجعیت جهان تشیع ؛ فقیه و اصولی بزرگ جهان اسلام

56-نام زعیم :سید کاظم یزدی (1247-1337ه.ق)

دوره زعامت:8سال استقرار زعامت:نجف

نوع نهضت:علمی فرهنگی با گرایش فقهی سیاسی جهادی به صورت علنی

منصب:زعامت ریاست و مرجعیت علی الطلاق جهان تشیع

57-نام زعیم :محمد تقی شیرازی (میرزای شیرازی دوم) (1270-1338ه.ق)

دوره زعامت :یک سال استقرار زعامت:سامرا

نوع نهضت :علمی فرهنگی باگرایش فقهی سیاسی جهادی به صورت علنی

منصب :زعامت و مرجعیت جهان تشیع

58-نام زعیم : شیخ الشریعه اصفهانی (1266-1339 ه.ق)

دوره زعامت:یک سال استقرار زعامت :نجف اشرف

نوع نهضت:علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی به صورت نیمه مخفی

منصب :زعامت ومرجعیت شیعیان

59-نام زعیم :میرزا محمدحسین نایینی (1277-1355ه.ق)

دوره زعامت:6ماه استقرار زعامت:نجف اشرف

نوع نهضت:علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی جهادی به صورت علنی

منصب:زعامت ومرجعیت شیعیان؛مشهور به « مجددعلم اصول»از مشاوران میرزای شیرازی در نهضت تنباکو بوده است .

60-نام زعیم :عبدالکریم حائری یزدی(1276-1355ه.ق)

دوره زعامت :6ماه استقرارزعامت:قم

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی سیاسی به صورت مخفی

منصب :زعامت ومرجعیت مطلق جهان تشیع

61-نام زعیم :سیدابوالحسن اصفهانی(1284-1365ه.ق)

دوره زعامت:10سال استقرار زعامت :نجف

نوع نهضت:علمی فرهنگی با گرایش فقهی سیاسی به صورت مخفی

62-نام زعیم :آیت الله العظمی بروجردی (1292-1380ه.ق)

دوره زعامت :15سال استقرار زعامت:قم

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی حدیثی سیاسی به صورت مخفی

منصب :زعامت ریاست و مرجعیت مطلق جهان شیعه رجالی و اصولی جهان اسلام

63-نام زعیم :حضرت امام خمینی(ره)(1320-1409ه.ق)

دوره زعامت:29سال استقرار زعامت:تهران

نوع نهضت :علمی فرهنگی باگرایش فقهی اصولی سیاسی جهادی نظامی به صورت نیمه مخفی و علنی

منصب :زعامت ومرجعیت مطلق جهان تشیع؛بنیان گذار نخستین حکومت اسلامی با رهبری مطلق ولی فقیه ولی امر جهان اسلام

64-نام زعیم :امام خامنه ای (متولد 28صفر 1358ه .ق)

دوره زعامت :از سال 68ه .ش تا کنون 22سال استقرار زعامت :تهران

نوع نهضت :علمی فرهنگی با گرایش فقهی اصولی سیاسی جهادی به صورت علنی

منصب:زعامت ومرجعیت جهان تشیع؛رهبری حکومت اسلامی ایران ولی امر جهان اسلام

  • محسن مشتاق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی